Top
หลักสูตร Defensive Couse
หลักสูตร Defensive Couse
สมัครเรียนออนไลน์
ราคา 500 บาท

หลักสูตร Defensive Couse

การขับรถเชิงป้องกัน เป็นการอบรมให้ความรู้การขับรถที่ถูกวิธี ซึ่งจะมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยโรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์ สามารถจัดอบรมให้ได้ทั้งภายในหน่อยงานของท่าน หรือจะเข้ามาใช้สถานที่ของทางโรงเรียน็ได้