Top
หลักสูตรอบรมเพื่อขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่ 1 ชั่วโมง
หลักสูตรอบรมเพื่อขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่ 1 ชั่วโมง
สมัครเรียนออนไลน์
ราคา 200 บาท

หลักสูตรอบรมเพื่อขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่ 1 ชั่วโมง 

การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี เมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางโรงเรียนจะออกเป็นหนังสือรับรองผ่านการอบรมให้ และลูกค้าสามารถนำหนังสือรับรองไปขอต่ออายุใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่งประเทศ 

หลักฐานการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ฉบับเก่า จำนวน 2 ชุด