Top
หลักสูตรรถจักรยานยนต์ เรียน พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
หลักสูตรรถจักรยานยนต์ เรียน พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
สมัครเรียนออนไลน์
ราคา 1,000 บาท

หลักสูตรการเรียนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท

 1. รายละเอียดการเรียนจำนวน 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง 30 นาที
  • การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
  • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
  • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

  ภาคปฏิบัติ จำนวน10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 5 ชั่วโมง ได้แก่
      - การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
      - การเตรียมความพร้อมก่อนออกรถ
      - การใช้ขาตั้ง และการจูงรถ
      - ท่าทางการขับขี่
      - การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
      - การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
      - การออกรถและเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
      - การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
      - การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
      - การควบคุมความเร็ว
  2. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 5 ชั่วโมง ได้แก่
      - การออกรถ การหยุดรถ
      - การเบรก ตอนที่ 1 (หยุดในจุดที่กำหนด)
      - การเบรก ตอนที่ 2 (เบรกในจุดที่กำหนด-เบรกกระทันหัน)
      - การเข้าโค้ง (ตัวเอสหรือเลขแปดและตัวแอล)สลาลอม
      - การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
      - การทรงตัวที่มีความเร็วต่ำ การขับขี่บนไม้กระดานแคบ
      - การทรงตัวที่มีความเร็วต่ำ การขับขี่บนลูกระนาด
      - การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก
      - การขับขี่และจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
      - การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

   

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
 3. ไม่มีอาการตาบอดสี
 4. ไม่มีอาการผิดปกติทางร่างกาย

หลักฐานการรับสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 2. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

หลักฐานการรับสมัคร (สำหรับชาวต่างชาติ)

 1. สำเนา PASSPORT หรือ บัตรชมพู
 2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ WORK PERMIT ที่ไม่สิ้นอายุ
 3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)